725 03 03 23
Czech English German

Naši právníci jsou
připraveni
zodpovědět
Vaše otázky
potřebuje vaše
firma pomoci?

Novinky

článek

Dobrý den, vítejte ve Vaší osobní  advokátní kanceláři, kde jsme připraveni hájit Vaše práva kdykoli to bude nutné.

 

Potřebujete rychle špičkového advokáta, kvalitní smlouvu, právní poradu, zastoupení u soudu?

 

Pro všechny obyvatele České republiky  byl připraven tento unikátní  portál, díky kterému můžete za přijatelný měsíční poplatek získat nejen  ochranu Vašich osobních práv v jakékoli záležitosti včetně ochrany Vašeho majetku,ale také  svého osobního advokáta, který s Vámi bude komunikovat, kdykoli budete potřebovat. V případě, že se s Vaším problémem dostanete až k soudu, naši špičkoví advokáti jsou připraveni Vás u soudu zastupovat

 

Zvolte si tarif , který Vám vyhovuje v odkazu služby a již dnes si zajistěte ochranu Vašich práv.

.

Smlouva o zajištění internetového právního servisu

 

 

  1. Účastníci smlouvy

 

Společnost              Česká právní s.r.o.

Sídlo                      Návazná 679/40, 165 00 Praha 6

IČO                       241 68 114

Bankovní spojení     FIO banka

Číslo účtu               2600181377/2010

 

 

a

 

Klient

jméno a příjmení:

datum narození, rodné číslo:

trvalé bydliště dle OP:

číslo OP:

adresa pro doručování:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o zajištění internetového právního servisu (dále jen „smlouva“):

 

  1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek společnosti zajistit pro klienta právní servis formou internetového právního poradenství, telefonického právního poradenství, případně sjednání osobního právního poradenství, podle podmínek dále uvedených v této smlouvě, a předmětem této smlouvy je dále závazek klienta za poskytnuté služby zaplatit společnosti částku uvedenou v čl. V. této smlouvy.

TARIFY:

O      1. Základní tarif osobní 199,- Kč

O      2. Tarif Profi 490,- Kč

O      3. Tarif Bussines 1.500,- Kč

O      4. Tarif TEXAS 5.000,- Kč

Klient označí zvolený měsíční tarif.

 

  1. Poskytování právního servisu

Společnost se zavazuje zajišťovat klientu po dobu 2 (dvou) let, tj. 24 (dvacet čtyři) měsíců internetový právní servis, a to prostřednictvím advokátů, advokátních koncipientů a dalších zkušených právníků (dále jen „právní poradci“).

Veškeré informace poskytnuté klientem společnosti a právním poradcům společnosti, ať již poskytnuté písemně nebo ústně, jsou považovány za důvěrné.

Klient se zavazuje v kontaktu s právními poradci zachovávat v maximální míře zásady slušnosti a zdvořilosti, porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

 

IV. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 (dvou) let, tj. 24 (dvacet čtyři) měsíců. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 

V. Cena

Cena za zajištění internetového právního servisu se sjednává dohodou mezi klientem a společností v částce 24násobku zvoleného měsíčního tarifu uvedeného v čl. II. této smlouvy na dobu 2 (dvou) let. Klient se zavazuje zaplatit společnosti tuto částku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši sjednaného měsíčního tarifu vždy do 15. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy byla smlouva uzavřena.

 

VI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také pouze „obchodní zákoník“) dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Tato smlouva se uzavírá podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

Klient bere na vědomí, že právní poradci odpovídají za správnost poskytnutého právního poradenství až po udělení jim plné moci klientem ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí být písemné a musí být podepsány oběma smluvními stranami, s výjimkou přestupu klienta do vyššího tarifu, přičemž pro tento případ smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí se změnou smlouvy elektronickou formou bez nutnosti písemného vyhotovení.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že klient a společnost obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že tato smlouva byla z jejich strany uzavřena svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho obě smluvní strany ke smlouvě připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky.

 

V …............ dne ….........

 

 

 

V …............ dne ….........

Klient

 

 

 

za Společnost

______________________________

 

 

______________________________

 

 

.

Mgr. Ilona Nohelová

náš špičkový právní poradce v oblasti práva

potřebujete kvalitní smlouvu?

chcete li získat radu našeho advokáta , musíte se přihlásit do našeho systému

tuzka