725 03 03 23
Czech English German

Naši právníci jsou
připraveni
zodpovědět
Vaše otázky
potřebuje vaše
firma pomoci?

Novinky

Odpovědnost za vady, záruka dle NOZ

Nový občanský zákoník v ustanovení o kupní smlouvě stanoví, že kupovaná věc je vadná, pokud není kupujícímu odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení, pokud prodávající prodává jinou věc, než bylo sjednáno, nebo jestliže doklady nutné pro její užívání nejsou v pořádku. Práva kupujícího z takového vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (nejčastěji při předání) na kupujícího, i když by se projevila až později, ovšem také vada, která vznikla až po přechodu tohoto nebezpečí, jestliže ji prodávající způsobil porušením své povinnosti. Na rozdíl od stávajícího občanského zákoníku se již nerozlišují vady opravitelné a neopravitelné, důležitá bude nově míra, jakou vada porušuje smlouvu. Jestliže se tedy bude jednat o podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, chybějící věci nebo její opravu, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Pokud ovšem prodávajícímu včas neoznámí, jaké právo si zvolil, bude mít pouze ta práva, jaká by mu jinak příslušela při nepodstatném porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Volba nároku učiněná kupujícím však musí být přiměřená. Vedle práv z vadného plnění upravuje NOZ také záruku za jakost. Takovou zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti. Stačí ovšem, pokud bude záruční doba nebo doba použitelnosti uvedena na obalu nebo dokonce jen v reklamě na takový výrobek. Jestliže je ovšem prodávajícím podnikatel, pak pro prodej při jeho podnikatelské činnosti spotřebitelům (nepodnikatelům) platí kromě výše uvedeného navíc ustanovení o prodeji zboží v obchodě, která stanoví řadu odchylek ve prospěch spotřebitelů. Není ovšem nutné, aby spotřebitel nakupoval v „kamenném“ obchodě, tato ustanovení se uplatní i v případě dalších způsobů uzavírání smluv, například on-line, telefonicky apod. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc v době převzetí neměla vady, ovšem pokud se vada projeví v průběhu prvních šesti měsíců, nemusí spotřebitel prokazovat, že věc měla vadu už v okamžiku jejího převzetí, ale pouze to, že věc trpí vadou. V takovém případě se může prodávající bránit tak, že prokáže, že vada vznikla až po předání věci spotřebiteli. Celkově však může spotřebitel uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí, tuto dobu lze zkrátit pouze při koupi již použitého spotřebního zboží, a to na polovinu. Pokud není věc bezvadná, může kupující požadovat také dodání nové bezvadné věci, pokud je to přiměřené; jinak může odstoupit od smlouvy. Lze-li vadu odstranit bezodkladně, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti nebo dokonce odstoupení od smlouvy má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Pokud ale neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Tato ustanovení, vyjma těch o prodeji zboží v obchodě, se s určitými odchylkami použijí také pro práva objednatele z vadného plnění v případě smlouvy o dílo bez ohledu na skutečnost, zda jedna ze smluvních stran je nebo není spotřebitelem. Skrytou vadu stavby je ovšem objednatel povinen oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby. 

.

Smlouva o zajištění internetového právního servisu

 

 

  1. Účastníci smlouvy

 

Společnost              Česká právní s.r.o.

Sídlo                      Návazná 679/40, 165 00 Praha 6

IČO                       241 68 114

Bankovní spojení     FIO banka

Číslo účtu               2600181377/2010

 

 

a

 

Klient

jméno a příjmení:

datum narození, rodné číslo:

trvalé bydliště dle OP:

číslo OP:

adresa pro doručování:

bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o zajištění internetového právního servisu (dále jen „smlouva“):

 

  1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek společnosti zajistit pro klienta právní servis formou internetového právního poradenství, telefonického právního poradenství, případně sjednání osobního právního poradenství, podle podmínek dále uvedených v této smlouvě, a předmětem této smlouvy je dále závazek klienta za poskytnuté služby zaplatit společnosti částku uvedenou v čl. V. této smlouvy.

TARIFY:

O      1. Základní tarif osobní 199,- Kč

O      2. Tarif Profi 490,- Kč

O      3. Tarif Bussines 1.500,- Kč

O      4. Tarif TEXAS 5.000,- Kč

Klient označí zvolený měsíční tarif.

 

  1. Poskytování právního servisu

Společnost se zavazuje zajišťovat klientu po dobu 2 (dvou) let, tj. 24 (dvacet čtyři) měsíců internetový právní servis, a to prostřednictvím advokátů, advokátních koncipientů a dalších zkušených právníků (dále jen „právní poradci“).

Veškeré informace poskytnuté klientem společnosti a právním poradcům společnosti, ať již poskytnuté písemně nebo ústně, jsou považovány za důvěrné.

Klient se zavazuje v kontaktu s právními poradci zachovávat v maximální míře zásady slušnosti a zdvořilosti, porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

 

IV. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 (dvou) let, tj. 24 (dvacet čtyři) měsíců. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 

V. Cena

Cena za zajištění internetového právního servisu se sjednává dohodou mezi klientem a společností v částce 24násobku zvoleného měsíčního tarifu uvedeného v čl. II. této smlouvy na dobu 2 (dvou) let. Klient se zavazuje zaplatit společnosti tuto částku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši sjednaného měsíčního tarifu vždy do 15. dne v měsíci počínaje měsícem následujícím po měsíci, kdy byla smlouva uzavřena.

 

VI. Závěrečná ujednání

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se v souladu s § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také pouze „obchodní zákoník“) dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy se řídí obchodním zákoníkem a zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Tato smlouva se uzavírá podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

Klient bere na vědomí, že právní poradci odpovídají za správnost poskytnutého právního poradenství až po udělení jim plné moci klientem ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy musí být písemné a musí být podepsány oběma smluvními stranami, s výjimkou přestupu klienta do vyššího tarifu, přičemž pro tento případ smluvní strany výslovně sjednávají, že souhlasí se změnou smlouvy elektronickou formou bez nutnosti písemného vyhotovení.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu s tím, že klient a společnost obdrží po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že tato smlouva byla z jejich strany uzavřena svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho obě smluvní strany ke smlouvě připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky.

 

V …............ dne ….........

 

 

 

V …............ dne ….........

Klient

 

 

 

za Společnost

______________________________

 

 

______________________________

 

 

.

Mgr. Ilona Nohelová

náš špičkový právní poradce v oblasti práva

potřebujete kvalitní smlouvu?

chcete li získat radu našeho advokáta , musíte se přihlásit do našeho systému

tuzka