725 03 03 23
Czech English German

Naši právníci jsou
připraveni
zodpovědět
Vaše otázky
potřebuje vaše
firma pomoci?

Novinky

článek

Dobrý den, vítejte ve Vaší osobní  advokátní kanceláři, kde jsme připraveni hájit Vaše práva kdykoli to bude nutné.

 

Potřebujete rychle špičkového advokáta, kvalitní smlouvu, právní poradu, zastoupení u soudu?

 

Pro všechny obyvatele České republiky  byl připraven tento unikátní  portál, díky kterému můžete za přijatelný měsíční poplatek získat nejen  ochranu Vašich osobních práv v jakékoli záležitosti včetně ochrany Vašeho majetku,ale také  svého osobního advokáta, který s Vámi bude komunikovat, kdykoli budete potřebovat. V případě, že se s Vaším problémem dostanete až k soudu, naši špičkoví advokáti jsou připraveni Vás u soudu zastupovat

 

Zvolte si tarif , který Vám vyhovuje v odkazu služby a již dnes si zajistěte ochranu Vašich práv.

.

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Společnost:

Česká právní s.r.o.

Se sídlem        Praha 6, Suchdol, Návazná 679/40, PSČ 165 00

IČO                241 68 114

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184981

 

vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které stanovují pravidla obchodních vztahů mezi společností a jejími klienty, pokud je ve smlouvě na tyto VOP odkazováno.

Společnost nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s klientem za účelem poskytnutí požadovaných služeb internetového právního poradenství a je oprávněna vázat uzavření Smlouvy o zajištění internetového právního servisu na předložení potřebných dokumentů a informací od klienta.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o zajištění internetového právního servisu (dále jen „Smlouva“).

 

II. CHARAKTERISTIKA SLUŽEB

Předmětem Smlouvy je zajistit pro klienta právní servis formou internetového právního poradenství, telefonického právního poradenství, případně sjednání osobního právního poradenství, podle podmínek dále uvedených ve Smlouvě o zajištění internetového právního servisu nebo v těchto VOP.

Klient po nabytí účinnosti Smlouvy získá přístup do systému, prostřednictvím jehož bude pokládat právní dotazy. Klientu bude přidělen osobní právní poradce (advokát, advokátní koncipient), kterého bude klient kontaktovat prostřednictvím internetu, telefonicky, případně osobně. Na určité specializované právní otázky je klientu oprávněn poskytnout právní poradenství i jiný právní poradce, který je specialistou zaměřeným na konkrétní právní odvětví (problematiku). Klient obdrží odpověď na svoji otázku do 24 hodin po jejím odeslání v pracovních dnech. (Tj. pokud klient zadá dotaz v pátek ve 20,00 hodin, bude mu odeslána odpověď do pondělí do 20,00 hodin.) Pokud bude dotaz složitějšího charakteru, je právní poradce oprávněn na dotaz odpovědět i později. Posouzení, zda se jedná o složitější dotaz, je plně v kompetenci právního poradce.

Pokud právní poradce vyzve klienta k doplnění jeho dotazu a klient odpoví a dotaz doplní, posuzuje se tato druhá komunikace ještě v rámci jednoho dotazu. Třetí a další dotaz již je považován za nový dotaz.

V případě, že klient nevyužije plný měsíční rozsah služeb, na které má dle smlouvy nárok, tyto se nesčítají pro pozdější využití, ani nepřestupují do dalšího měsíce.

TARIFY

Základní tarif osobní

Cena                                                      199,- Kč

Frekvence platby                                               1 x měsíčně

 

Rozsah služeb

 

A/

Klient má možnost po přihlášení do systému odeslat max. 7 dotazů právní povahy. Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h prostřednictvím účtu klienta na portálu pravo24.eu , není-li ve smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak.

Tarif profi

Cena                                                      490,- Kč

Frekvence platby                                               1 x měsíčně

 

Rozsah služeb

 

A/

Klient má možnost po přihlášení do systému odeslat max. 7 dotazů právní povahy . Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h prostřednictvím účtu klienta na portálu pravo24.eu , není-li ve smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak.

 

B/

Klient má možnost požádat právního poradce o sepsání dopisu právní povahy, reklamace nebo reakce na obdržený dopis právní povahy 1x měsíčně v komunikaci s fyzickými a právnickými osobami, veřejnou správou apod. (nevztahuje se na komunikaci se soudy, sepisování žádostí či žalob na adresu soudu, ani reakce na  jakékoli písemnosti či žaloby od soudu)

 

 

 

Tarif Bussines

Cena                                                      1.500,- Kč

Frekvence platby                                               1 x měsíčně

 

Rozsah služeb

 

A/

Klient má možnost po přihlášení do systému odeslat max. 7 dotazů právní povahy nebo 7 telefonátů měsíčně nebo tyto možnosti kombinovat, max. však do 7 případů měsíčně. Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h prostřednictvím účtu klienta na portálu pravo24.eu nebo telefonátu, není-li ve smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak. Telefonní dotazy budou realizovány přes operátora, který přepojí linku na právního poradce nebo předá kontakt právnímu poradci a ten bude klienta kontaktovat osobně.

 

 

B/

Klient má možnost požádat právního poradce o sepsání dopisu právní povahy, reklamace nebo reakce na obdržený dopis právní povahy 2x měsíčně v komunikaci s fyzickými a právnickými osobami, veřejnou správou, apod. (nevztahuje se na komunikaci se soudy, sepisování žádostí či žalob na adresu soudu, ani reakce na  jakékoli písemnosti či žaloby od soudu)

 

 

C/

Klient má možnost vedle standardních služeb základního tarifu využít osobní konzultace s jedním z právních poradců na dobu jedné hodiny dle domluvy s operátorem a to jedenkrát měsíčně.  Místo schůzky určuje advokát.

 

 

D/

Klient má nárok na sepsání písemného právního úkonu, který se týká řešení soudní záležitosti 1x ročně (např. žaloba, návrh na rozvod, žádost o zvýšení či snížení výživného, odpor proti platebnímu rozkazu, odpor proti trestnímu příkazu a  na sepsání smlouvy či dohody v rámci občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, obchodní smlouvy, sestavení objednávky apod.) 1 x za rok.

 

Sepisování smluv a dohod zahrnuje výhradně obchodní nebo osobní vztahy na území ČR a nezahrnuje sepisování smluv dohod se zahraničními společnostmi, či osobami. Rozsah právního úkonu (např. smlouvy nebo dohody) je maximálně do 7 stran velikosti A4 a celkového finančního objemu do 500 tis. Kč.

Na přání klienta je možné sepsat složitější smlouvu, která bude upravovat obchodní vztahy v objemu i několika desítek nebo stovek milionů Kč bez omezení počtu stran. Cena za sestavení takové smlouvy, stejně tak smlouvy se zahraničním partnerem, bude vyčíslena individuálně a písemně odsouhlasena oběma stranami, tedy klientem a společností.

 

 

 

Tarif TEXAS

Cena                                                      5.000,- Kč

Frekvence platby                                               1 x měsíčně

 

Rozsah služeb

 

A/

Klient má možnost po přihlášení do systému odeslat max. 7 dotazů právní povahy nebo 7 telefonátů měsíčně nebo tyto možnosti kombinovat, max. však do 7 případů měsíčně. Na dotaz bude reagováno nejpozději do 24h prostřednictvím účtu klienta na portálu pravo24.eu nebo telefonátu, není-li ve smlouvě nebo ve VOP uvedeno jinak. Telefonní dotazy budou realizovány přes operátora, který přepojí linku na právního poradce nebo předá kontakt právnímu poradci a ten bude klienta kontaktovat osobně.

 

 

B/

Klient má možnost požádat právního poradce o sepsání dopisu právní povahy, reklamace nebo reakce na obdržený dopis právní povahy 3x měsíčně v komunikaci s fyzickými a právnickými osobami, veřejnou správou,  apod. (nevztahuje se na komunikaci se soudy, sepisování žádostí či žalob na adresu soudu, ani reakce na  jakékoli písemnosti či žaloby od soudu)

 

 

C/

Klient má možnost vedle standardních služeb základního tarifu využít osobní konzultace s jedním z právních poradců na dobu jedné hodiny dle domluvy s operátorem, a to dvakrát  měsíčně.

 

 

D/

Klient má nárok na sepsání písemného právního úkonu 7x ročně (např. žaloba na peněžité plnění, žaloba na náhradu škody, žaloba na bezdůvodné obohacení, určovací žaloba, návrh na rozvod, žádost o zvýšení či snížení výživného, odpor proti platebnímu rozkazu, odpor proti trestnímu příkazu, trestní oznámení, smlouva či dohoda v rámci občanskoprávních, pracovněprávních vztahů, obchodní smlouva, sestavení objednávky, apod.). Sepisování smluv a dohod zahrnuje výhradně obchodní nebo osobní vztahy na území ČR a nezahrnuje sepisování smluv a dohod se zahraničními společnostmi, či osobami. Rozsah právního úkonu (např. smlouvy nebo dohody) je maximálně do 7 stran velikosti A4 a celkového finančního objemu do 1 mil. Kč.

Na přání klienta je možné sepsat složitější smlouvu, která bude upravovat obchodní vztahy v objemu i několika desítek nebo stovek milionů Kč bez omezení počtu stran. Cena za sestavení takové smlouvy, stejně tak smlouvy se zahraničním partnerem, bude vyčíslena individuálně a písemně odsouhlasena oběma stranami, tedy klientem a společností.

 

 

E/

Klient má nárok na využití kompletního zastoupení právním poradcem před soudem při řešení sporu na základě žaloby sepsané právním poradcem nebo zastoupení právním poradcem před soudem v případě, že byla na klienta podána žaloba . V rámci paušálu hradí společnost 15.000,- Kč celkem za všechny řešené případy v jednom kalendářním roce. Převýší-li odměna právního poradce částku 15.000,- Kč, hradí klient rozdíl mezi skutečnou odměnou a částkou 15.000,-  Kč.

 

Poskytování právního servisu

 

1. Internetové právní poradenství

 

Klient zadá právnímu poradci dotaz, který bude formulovat jasně, stručně a srozumitelně. Pokud bude mít klient k dispozici písemné dokumenty, listinné materiály, rozhodnutí soudu apod., přiloží je naskenované do přílohy.

Klient bere na vědomí, že kvalita právního servisu bude závislá na informacích, které klient právnímu poradci poskytne; právní poradci mohou při poskytování právního poradenství vycházet pouze z informací a podkladů poskytnutých jim klientem, a poskytnuté právní odpovědi jsou pouze doporučujícího charakteru. Společnost ani právní poradci neposkytují záruku za správnost právního poradenství, pokud se ukáže, že klient neuvedl ve svém dotazu pravdivé, přesné a úplné informace, případně nepřiložil příslušné podstatné dokumenty. Klient je srozuměn s tím, že poskytnutí nepravdivých či neúplných informací v souvislosti s poskytováním právního poradenství dle Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2. Telefonické právní poradenství

Klient je oprávněn kontaktovat právního poradce i telefonicky, a to v pracovních dnech od 8,00 hodin do 18,00 hodin, prostřednictvím operátora společnosti, který přepojí linku na právního poradce nebo předá kontakt právnímu poradci a ten bude klienta kontaktovat osobně. Klient kontaktuje operátora společnosti prostřednictvím tel. čísel, uvedených na portále pravo24.eu. Pokud nebude klient přepojen na právního zástupce ihned, bude kontaktován právním zástupcem do 24 hodin. Nebude-li ve výjimečných případech možné kontaktovat klienta právním zástupcem do 24 hodin, bude klient kontaktován opětovně operátorem, který navrhne klientovi řešení této situace.

 

 

3. Osobní právní poradenství

 

Bude-li toho třeba, zajistí společnost klientu osobní právní poradenství a právní zastoupení na základě zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.  Klient udělí právnímu poradci plnou moc k jednání jeho jménem pro zastupování klienta v soudních a rozhodčích řízeních na základě zvláštní procesní plné moci. Osobní právní poradenství a právní zastoupení nad rámec tarifu není zahrnuto v ceně a odměna za osobní právní poradenství bude stanovena dohodou zvlášť pro každý jednotlivý případ. Osobní schůzka s právním poradcem  je realizována v místě určení právním poradcem po dohodě s klientem a to výhradně prostřednictvím operátora. Klient kontaktuje operátora společnosti prostřednictvím tel. čísel, uvedených na portále pravo24.eu.  Operátor kontaktuje právního zástupce a po dohodě s právním zástupcem kontaktuje klienta s termínem a místem schůzky klienta s právním zástupcem.  Schůzka klienta a právního poradce je v délce 60 min. V případě, že zvolený tarif klienta obsahuje možnost schůzky 2 x za měsíc, je možné obě schůzky spojit v jednu schůzku o celkové délce max. 120 min. a to po dohodě s operátorem a odsouhlasení právním poradcem.

 

 

III. PŮSOBNOST VOP

VOP tvoří v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, část obsahu Smlouvy. Podpisem Smlouvy nebo jejího dodatku klient stvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a že s jejich obsahem souhlasí.

 

IV. IDENTIFIKACE KLIENTA, PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ

Společnost je oprávněna pořídit si v souladu s právními předpisy pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů a tyto uchovávat v souladu s právními předpisy. Společnost je dále oprávněna pořizovat a uchovávat jakýkoliv autentický (písemný či zvukový) záznam o komunikaci s klientem, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů a internetové komunikace. Klient souhlasí s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. Klient prohlašuje, že informace, které uvedl ve Smlouvě se společností jsou úplné a pravdivé.

 

V. INFORMAČNÍ POVINNOST

V zájmu zabezpečení řádného poskytování služeb je klient povinen společnost informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytování služeb a na schopnost klienta dostát závazkům vůči společnosti, jakož i o změně údajů týkajících se klienta. Klient je povinen společnosti neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, oddlužení, prohlášení konkursu, zavedení nucené správy a podobně).

 

VI. VZNIK ŠKODY

V případě vzniku škody se klient a společnost zavazují uskutečnit na základě písemné výzvy jedné strany jednání s cílem řešit náhradu této škody dohodou.

 

VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Veškeré poskytnuté informace a veškerá práva k nim zůstávají i nadále ve vlastnictví a držení klienta. Společnost je povinna zachovávat o nich mlčenlivost, a zavazuje se tyto informace nesdělovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu klienta, s výjimkou právních poradců společnosti, ani je nepoužít pro svoji potřebu jinak, než  k účelu,  k němuž  byly poskytnuty. Informace se společnost zavazuje chránit maximálním možným způsobem proti jejich úniku a zneužití. Za důvěrné informace nebudou považovány takové informace, které byly veřejně známy před nebo po jejich poskytnutí, popř. byly známy společnosti před jejich poskytnutím.

Klient se zavazuje uvádět úplné, správné a pravdivé údaje a žádné podstatné okolnosti nezamlčet.

Společnost se zavazuje zajistit, že právní poradci budou chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta. Při poskytování právních služeb jsou právní poradci nezávislí, jsou však vázáni právními předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny klienta. Jsou-li pokyny klienta v rozporu se zákonem nebo předpisem upravujícím výkon advokacie, nejsou jimi právní poradci vázáni; o tom jsou povinni klienta neprodleně vyrozumět.

 

VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Sjednaná cena zůstává v platnosti po celou dobu účinnosti smlouvy.

Pokud klient do 20. dne v měsíci neuhradí pravidelnou měsíční splátku, může být kontaktován fakturačním oddělením společnosti formou SMS zprávy a e-mailem. Pokud klient ani do 25. dne v měsíci neuhradí pravidelnou měsíční splátku, může být kontaktován fakturačním oddělením společnosti telefonicky a e-mailem. Pokud nebude splátka uhrazena do posledního dne v měsíci, je společnost oprávněna zastavit (zablokovat) klientovi přístup do systému. Zároveň bude klientu do 5. dne v měsíci následujícím po splatnosti měsíční splátky odeslána písemná upomínka doporučeným dopisem společně s fakturou na následující období. Účastníci Smlouvy sjednávají smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za zablokování systému a  smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za odeslání každé upomínky.

Systém bude znovu zpřístupněn klientovi až po připsání dlužné platby včetně smluvní pokuty za zablokování systému a smluvní pokuty za odeslání upomínky na účet společnosti.

V případě, že klient nezaplatí dlužnou částku za měsíční splátku s pokutou za zablokování systému a za odeslání upomínky ani do 20. dne v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla měsíční splátka splatná, odešle společnost klientovi součet dlužných částek včetně měsíční splátky za aktuální měsíc a včetně smluvní pokuty za zablokování systému a za odeslání  upomínek formou písemné upomínky doporučenou poštou. Účastníci této smlouvy sjednávají, že neuhradí-li klient celou dlužnou částku ani do posledního  dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla klientu odeslána první písemná upomínka, smluvní vztah vyplývající z této smlouvy se ukončuje a nastává splatnost celé částky sjednané ceny až do konce smluvního vztahu včetně všech dlužných částek a pokut, přičemž klient se zavazuje zaplatit společnosti smluvní pokutu za ukončení smluvního vztahu ve výši 2.000,- Kč.

IX. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Pokud se nějaký článek VOP nebo Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP nebo Smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

X. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět jeden měsíc před ukončením smluvního vztahu z této smlouvy vyplývajícího písemnou výpovědí zaslanou doporučenou poštou na adresu sídla společnosti. Pokud klient Smlouvu písemně nevypoví ve sjednaném termínu, bude smluvní vztah prodloužen automaticky na dobu dalších 2 (dvou) let, tj. 24 (dvacet čtyři) měsíců.

Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli během trvání smluvního vztahu bez udání důvodu, přičemž se zavazuje pro tento případ uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši součtu měsíčních splátek zbývajících do konce původně sjednaného období smluvního vztahu.

Klient i společnost jsou oprávněni od Smlouvy odstoupit v souladu s platnou právní úpravou pro její podstatné porušení.

V případě odstoupení od Smlouvy ze strany společnosti i klienta je klient povinen uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši součtu měsíčních splátek zbývajících do konce původně sjednaného období smluvního vztahu.

Smluvní pokutu hradí klient bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla společnosti v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a to v plné výši.

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí s tím, aby společnost zpracovala jeho osobní údaje, které byly nebo budou klientem poskytnuty.

Tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s platnými zákony, je dobrovolný a klient je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči společnosti a společnosti doručeno.

Osobní údaje o klientovi společnost jako správce osobních údajů zpracovává v rozsahu, v jakém je klient poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a společností jako správcem osobních údajů, nebo v rozsahu v jakém je společnost jako správce osobních údajů jinak shromáždila v souladu s platnými právními předpisy. Takto shromážděné osobní údaje společnost jako správce osobních údajů zpracovává za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu klienta, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana práv a plnění povinností společnosti, (v) vedení statistiky, (vi) nabízení obchodu nebo služeb, (vii) předávání jména, příjmení a adresy klienta za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Pokud klient písemně požádá společnost jako správce osobních údajů, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích.

 

XII. DORUČOVÁNÍ ZÁSILEK

Doručování zásilek provádí společnost na adresu sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu klienta.

Pokud společnost neoznámí klientovi jinou adresu pro doručování, musí být zásilky určené společnosti doručovány na adresu sídla společnost.

Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, držitelem poštovní licence, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení zásilek.

Zásilky zaslané společností faxem klientu se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem odesílatele. Zásilky zasílané společností klientu prostřednictvím elektronické pošty se pak považují za doručené okamžikem potvrzeného odeslání ze serveru či  PC společnosti. Zásilky zaslané společností  doporučenou poštou se považují za doručené třetí pracovní den od prokazatelného odeslání zásilky.

 

XIII. ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

VOP je možné měnit pouze dohodou mezi společností a klientem, přičemž klient i společnost souhlasí, že změna VOP dohodou může proběhnout i následujícím postupem:

Společnost zveřejní nové znění VOP minimálně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti změny na svých  webových stránkách www.pravo24.eu. Pokud klient písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou či doplněním nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti změny a přijímá-li nadále služby internetového právního poradenství poskytované společností, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého společností.

Změny VOP se týkají jak nových, tak dříve poskytovaných služeb, pokud nebude ve VOP stanoveno jinak. V případě, že klient vysloví svůj nesouhlas s navrženou změnou, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

XIV. ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto VOP jsou účinné od 1. července 2011.

.

Mgr. Ilona Nohelová

náš špičkový právní poradce v oblasti práva

potřebujete kvalitní smlouvu?

chcete li získat radu našeho advokáta , musíte se přihlásit do našeho systému

tuzka